Herdenking  13 september 2012

Het programma voor de herdenking was als volgt samengesteld:

10.00 uur: Wandeling met de schoolkinderen met uitleg over 
                   de oorlogshandelingen in en rondom Thorn
11.30 uur: Herdenking op de basisschool
18.15 uur: Herdenking bij het monument aan de Beekstraat                 
                    Kranslegging door wethouder Lalieu van Maasgouw en de Korpscommandant
18.30 uur: Herdenking en kranslegging bij het monument op de Kerkberg                
                    Overweging door emeritus pastoor Meijs en overweging door 
                    mevrouw Rongen-Cuppen en door mevrouw Vanhove, 
                    Vrijlaten van vredesduiven                 
                    Kranslegging door o.m. wethouder Lalieu van Maasgouw, de Belgische consul,
                    de Korpscommandant, de voorzitter van de Stichting Herdenking 
                    Bevrijding Thorn 
19.00 uur: Herdenking op de Wijngaard                 
                    Toespraak en kranslegging bij het monument voor de burgerslachtoffers door
                    de voorzitter van de Stichting Herdenking Bevrijding Thorn                 
                    Toespraak door wethouder Lalieu van Maasgouw en 
                    door de Korpscommandant                                
                    Defilé waaraan werd deelgenomen door
                        - een peloton militairen van de Regiment Bevrijding-5Linie  
                        - anciens van de Brigade Piron en anderen
                        - een afvaardiging van de Bond van Wapenbroeders
                        - pantservoertuigen van de Belgische Krijgsmacht
                        - een zestal militaire voertuigen uit de Tweede Wereldoorlog.

Thorn, oktober 2012
Drs. B.H.H. Brader ,secretaris

 

IMG_3533
IMG_3654
04/31 
start stop bwd fwd

1. Aanleiding tot de herdenking

Thorn is op 25 september 1944 door de Belgische Brigade Piron van de Duitse bezetting bevrijd.Vanaf 1962 organiseerden de anciens van de Brigade Piron een herdenking van deze bevrijding. Sedert 1974 heeft de Gemeente Thorn de organisatie van de herdenking op zich genomen. De nieuwe Gemeente Maasgouw, die op 1 januari 2007 de verschillende dorpskernen van de voormalige gemeenten Heel, Maasbracht en Thorn verenigde, heeft zich op het standpunt gesteld, dat de organisatie van een dergelijke herdenking een aangelegenheid van de plaatselijke bewoners is.Dit standpunt leidde er toe, dat op 1 oktober 2009 in Thorn een bijeenkomst plaatsvond van betrokken bewoners, die van mening waren, dat de herdenking van de bevrijding van Thorn zeer zeker gecontinueerd zou moeten worden.

2. Oprichting stichting

Het bovenstaande had tot gevolg, dat op 29 juni 2010 bij notariële akte de Stichting Herdenking Bevrijding Thorn in het leven werd geroepen. De statutaire doelstelling van de Stichting werd als volgt geformuleerd: 'Het behouden van de herinnering aan de bevrijding van Thorn en het organiseren van herdenkingen voor de bij de bevrijding van Thorn omgekomen militairen en burgers."
Het bestuur van de stichting is per 1 juli 2010 als volgt samengesteld:
- T.F.M. Rongen, voorzitter
- Drs. B.H.H. Brader, secretaris
- P.J.C.A. Janmaat, penningmeester
- Gen. Maj. bd J-P.C. Herreweghe, namens Vriendenkring Regiment Bevrijding - 5Linie
- Maj. Chr.J.A. Hoste, Tweede korpscommandant Regiment Bevrijding - 5Linie
- E. Jacobsz, namens Bond van Wapenbroeders
- A.H.  Meijster- L.J.G. Peeters RA
- Lt. kol. Chr. Vanhove, Korpscommandant Regiment bevrijding-5Linie.
Inmiddels is door de stichting een eigen website ontwikkeld (www.stichtingherdenkingbevrijdingthorn.nl).

3. Overleg met de Gemeente Maasgouw

In een vroeg stadium is door het bestuur contact opgenomen met het gemeentebestuur, waarbij bleek, dat de gemeente het initiatief van een burgercomité om de herdenking van de bevrijding te organiseren, positief wilde benaderen. De gemeente bleek bereid om - voor een periode van drie jaar - jaarlijks een subsidiebedrag ter beschikking te stellen. Verder zou de stichting een beroep op de gemeente kunnen doen om bij de herdenkingsplechtigheid vlaggen, dranghekken e.d. ter beschikking te stellen.

4. De contacten met de Brigade Piron

Thorn is op 25 september 1944 bevrijd door de Belgische Brigade Piron. Deze brigade is later opgegaan in het Bataljon Bevrijding, dat vervolgens fuseerde met het Regiment 5Linie.De traditie van de Brigade Piron wordt derhalve voortgezet in het in 1992 geformeerde  Regiment Bevrijding - 5Linie. Elk van de oorspronkelijke krijgsmachtonderdelen heeft zijn eigen organisatie van anciens. De Stichting hecht zeer grote waarde aan de band met het Regiment Bevrijding - 5Linie en met de anciens. Zonder de participatie van deze organisaties is een herdenking moeilijk voorstelbaar.Het belang van de relatie met het Regiment Bevrijding - 5Linie en met de anciens komt onder meer tot uitdrukking in de benoeming van een drietal bestuursleden in het stichtingsbestuur.

5. De kinderen van de basisschool

Reeds langere tijd was het gebruikelijk om de kinderen van de hoogste groepen van Basis-school St. Jozef bij de herdenking te betrekken. Deze kinderen hebben enkele jaren geleden het monument op de Kerkberg geadopteerd.Ook dit jaar vond op de basisschool in aanwezigheid van de voorzitter van de stichting en de korpscommandant een korte herdenking plaats. De stichting heeft het initiatief genomen om voor de kinderen een wandeltocht te organiseren langs plaatsen in en nabij Thorn, waar zich ten tijde van de bevrijding oorlogshandelingen hebben afgespeeld. Voor de kinderen en hun begeleiders was door de organisatoren een toelichting op de route opgesteld.

6. De burgerslachtoffers

Enige tijd geleden is op initiatief van de heer Ton Meijster in Thorn op de Wijngaard een plaquette aangebracht, waarop de namen staan vermeld van de Thornse bewoners, die bij de bevrijding om het leven zijn gekomen.De Stichting is van mening, dat in het verleden bij de herdenkingen aan het aspect van de burgerslachtoffers te weinig aandacht is geschonken. Daarom werd ook dit jaar door de voorzitter van de Stichting tijdens de herdenking in een korte rede deze slachtoffers herdacht, waarna door hem een krans werd gelegd. Familieleden van de omgekomen burgers werden daarna in de gelegenheid gesteld om door kranslegging de omgekomenen te eren. 

7. De vredesmissies

Een ander punt, waar de Stichting aandacht voor vraagt, is het aspect van de vredesmissies. Steeds vaker worden Nederlandse militairen uitgezonden naar gebieden, waar een oorlogssituatie heerst en waar zij geconfronteerd kunnen worden met levensbedreigende situaties.
De Stichting heeft geconstateerd, dat er tijdens de herdenking weinig aandacht is voor de teruggekeerde militairen, alsmede voor de in Nederland achterblijvende echtgenotes en kinderen.Daarom heeft de Stichting aan deze punten bijzondere aandacht willen geven en wel door bij de Herdenking op de Kerkberg een korte overweging te laten uitspreken. Daarna zijn enkele vredesduiven vrijgelaten.

8. "Oorlog is dichterbij dan je denkt"

Voor de kinderen en de leraren van de basisschool was in het verleden een korte lesbrief over de bevrijding van Thorn beschikbaar.De bestuursleden Ton Meijster en Leo Peeters hebben de taak op zich genomen om een geheel nieuwe lesbrief te ontwerpen. Zij hebben daartoe vele schriftelijke bronnen geraad-pleegd, maar ook hebben zij gesproken met mensen, die getuige van de bevrijding waren.Het resultaat is een veertig pagina's tellend boekwerk op formaat A4, dat de titel kreeg "Oorlog is dichterbij dan je denkt". Het boek is beschikbaar gesteld o.m. aan de leraren van de basisschool.